Bijkomende afspraken

Verlaten terrein

Spelers verlaten nooit zonder toelating van de trainer de training of de wedstrijd, behalve in afspraak met een ouder. Indien dit toch gebeurt zal er een gepaste sanctie worden opgelegd.

Training

Alle spelers komen samen in de kleedkamer om deel te nemen aan de training. De trainer komt de spelers aldaar halen om zo in groep de verplaatsing naar het terrein te doen. Deze verplaatsing gebeurt met de nodige discipline en met de bal VERPLICHT in de hand. Ook de terugkeer naar de kleedkamers gebeurt in groep onder begeleiding van de trainer en/of afgevaardigde.

Vooraleer na een training of wedstrijd terug te keren in de kleedkamer, worden BUITEN de schoenen en eventueel de ballen schoongemaakt. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers of onbehoorlijk gedrag in de kleedkamers zal overeenkomstig gestraft worden.

Voetbalschoenen worden nooit gepoetst in de douches.

Douchen

De trainer beslist welke regels worden toegepast voor zijn spelers, maar het douchen kan wel niet verplicht worden. De spelers zijn kunnen douchen na de wedstrijd en na de training. De manier waarop ze douchen is de verantwoordelijkheid van de speler zelf. Om hygiënische redenen worden de spelers aangeraden slippers te dragen tijdens het douchen.

Een douche duurt niet langer dan 20 minuten voor de ganse ploeg, daarna kunnen de spelers zich aankleden. Na ten laatste 30 minuten verlaat de laatste speler de kleedkamers.

Vanaf de U13 is er een rolsysteem voor wie de douches moet in orde zetten, bij trainingen en wedstrijden thuis (twee kleedkamers). De trainer kan een rooster opleggen. Elke speler moet zijn verantwoordelijk opnemen om zich te kwijten van deze taak.

Wedstrijdafspraken

Na een wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde of trainer, op een ordentelijke manier de gebruikte kledij ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde hier oplegt.

Ouders zijn vanaf de U10 niet toegelaten in de kleedkamers. Iedere speler bewaart de orde in de kleedkamers en blijft er niet langer dan nodig. Vanaf de U12 worden de kleedkamers na de training (en eventueel wedstrijd) door de spelers zelf opgeruimd en gepoetst, via aanduiding door de trainer. Het is ten strengste verboden te spelen met de bal in de kleedkamer.

Tijdens de wedstrijd wordt verwacht dat de spelers bij de trainer blijven staan en niet bij de ouders of rond lopen op het terrein. Het is belangrijk dat de spelers vanaf jongs af aan leren kijken naar de wedstrijd en de richtlijnen van de trainer horen. We vragen de ouders om de kinderen zelf daar op attent te maken en de trainer te ondersteunen in zijn taak.

Boetes

Binnen de jeugdwerking is er geen plaats voor boetes. De jeugdtrainers en afgevaardigden proberen op een originele manier bepaalde afspraken te laten nakomen.

Persoonlijke spullen

Vermijd het dragen van kostbare sieraden. Het dragen van oorbellen en piercings zijn uit den boze en daarom ook door de clubs verboden. Dit is te gevaarlijk tijdens het beoefenen van een voetbaltraining/wedstrijd

Spelers hebben respect voor eigen en andermans bezittingen. Er worden geen onnodige waardevolle voorwerpen (GSM, horloge, sieraden,…) meegebracht naar of achtergelaten in de kleedkamer. Gebruik van GSM is tot een strikt minimum beperkt (ENKEL in geval van nood) in de kleedkamers.

Het is aan te raden om de kleedkamer bij thuis en uit- wedstrijden te laten sluiten en indien niet mogelijk een rugzak te vullen met alle bezittingen mee te geven met de afgevaardigde of een ouder.

Blessures

In geval van kwetsuur, opgelopen tijdens een training of wedstrijd dient men strikt de procedure te volgen die door de KBVB werd voorgeschreven. Meer uitleg hierover in het huisreglement van de ouders.

Bij jeugdwedstrijden wordt er zonder medisch voorschrift niet getraind of gespeeld met verbanden, semi-liesbroeken of dergelijke.

Toebrengen van schade

De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor opzettelijk aangebrachte schade aan accommodaties en/of materiaal van onze club of bij de bezoekende club. We rekenen dan ook op de onderlinge sociale controle van ouders om calamiteiten te vermijden.

Bij eventuele onenigheid, zal zo snel mogelijk de jeugdcoördinator hiervan worden verwittigd zodat het probleem kan worden besproken en een oplossing worden gezocht.

Studie en voetbal

Verwaarlozen van de studie kan leiden tot tijdelijke stopzetting of vermindering van de trainings – en/of wedstrijdactiviteiten. Schoolproblemen van welke aard ook dienen rechtstreeks gemeld te worden aan de jeugdcoördinator. Tijdens de examenperiodes worden de trainingen aangepast of zelfs afgelast.

Verwachte aanwezigheid

We vragen de spelers en de trainers om er naar toe te streven om  2 x te trainen en zo een optimale vooruitgang na te streven. Het is verplicht om minimum aan één training deel te nemen

Ons codewoord = STIPT

S =

T =

I =

P =

T =

stiptheid

teamafspraken

inzet

passie

teamgericht

Alcohol gebruik of andere verboden producten (tabak, sterke drank, drugs…)

Het gebruik van alcohol in de kleedkamer tijdens trainingen en wedstrijden is verboden, er kan een sanctie opgelegd worden bij niet- naleving.

Bij het verlaten van de kleedkamer na een wedstrijd of training valt de verantwoordelijkheid bij de ouders. Maar gedurende de trainingen en wedstrijden is dit de verantwoordelijkheid van de trainer en de afgevaardigde.

Water

De bezoekende ploeg kan zijn flessen laten bevoorraden uit water van de waterfontein, de eigen ploegen moet met de aangeboden drinkbus hun drinkbus vullen bij de waterfontein.

Voetbal gebruiken als straf

Het is beter het ‘voetbal’ niet te gebruiken als straf. Tenslotte draagt het voetbal ook bij tot een groot stuk van de opvoeding en kunnen daar de nodige positieve stimulansen gegeven worden. Een goede communicatie met de ouders en de jeugdtrainer en eventueel de jeugdcoördinator zijn hierbij zeer belangrijk.